Salmon Type Salmon Price/lb Min Salmon Order Shipping Order
Wild Sockeye Salmon $24.70 10 pounds Free
Wild King Salmon SOLD OUT N/A Free<
Wild Coho Salmon $23.60 10 pounds Free
Alaska Keta Salmon SOLD OUT N/A Free
Wild Pink Salmon $17.25 12 pounds Free
Wild Smoked Keta $26.00 5 lbs FREE